Webhook

Ứng dụng

Cài đặt nhận thông báo giao dịch bằng Webhook, bạn có thể tích hợp hệ thống bankmate vào hệ thống của bạn để xử lý các chức năng khác như

 • Làm cổng thanh toán, xác nhận giao dịch tự động

 • Gửi thông báo cho các hội nhóm

 • Lưu trữ giao dịch, làm báo cáo thống kê.

 • ....

Để thêm 1 webhook mới, truy cập vào BankMate -> Ứng dụng -> thêm mới webhook

Bước 1: tạo kết nối webhook

Nhập các thông tin vào form:

 • Tên kết nối: nhập tên cho kết nối

 • Loại giao dịch: webhook sẽ được gửi đi khi loại giao dịch là gì

 • URL: đường dẫn tới webhook của bạn

 • Phương thức: hệ thống sẽ gửi dữ liệu tới webhook của bạn bằng 1 trong 2 phương thức POST|GET

 • Key bảo mật: bạn nhập 1 chuỗi kí tự bất kì, chuỗi kí tự này được gửi kèm theo trong dữ liệu, key này giúp bạn xác thực request trước khi xử lý ở webhook của bạn

 • Headers: 1 đoaạn mã json header sẽ gửi đi trong header từ bankmate tới webhook của bạn

 • Body: ở dạng json, nội dung body sẽ gửi tới webhook của bạn

sau khi nhập các thông tin trên, bấm "kết thúc" để lưu kết nối

Bước 2: gắn ngân hàng vào kết nối webhook

sau khi tạo kết nối webhook thành công bạn cần chỉ định ngân hàng nào sẽ kết nối tới webhook đó

truy cập vào ngân hàng -> chỉnh sửa 1 ngân hàng bạn muốn liên kết tới webhook -> chuyển tới tab "kết nối" -> chọn webhook bạn đã tạo ở bước 1 -> bấm kết thúc để lưu cấu hình

sau khi đã hoàn tất các bước trên, hệ thống sẽ tự động gửi request tới webhook của bạn khi tài khoản ngân hàng có giao dịch (thu/chi) mới

Last updated