Tích hợp google sheet

Tích hợp google sheet giúp đồng bộ dữ liệu giao dịch từ BankMate về google sheet 1 cách tự động

Bước 1: tạo sheet trên google sheet

tạo 1 bảng sheet với nội dung tương tự file bên dưới

Chia sẻ sheet này với email này, cho phép quyền chỉnh sửa

autobanking-sync-transaction@auto-banking-381410.iam.gserviceaccount.com

Bước 2: tạo kết nối từ BankMate tới google sheet

truy cập vào BankMate -> Ứng dụng -> Thêm mới google sheet, điền các thông tin đầy đủ vào form

  • Tên kết nối: nhập tên kết nối

  • Loại giao dịch: các loại giao dịch muốn đồng bộ về google sheet

  • Sheet ID và tiêu đề sheet: copy thông tin ở hình bước 1

  • sau khi nhập đủ các thông tin như hình, bấm "lấy danh sách" để lấy danh sách cột ở sheet đã tạo ở bước 1

  • chọn các giá trị ở cột phên phải tương ứng với cộg bên trái để đồng bộ dữ liệu về google sheet

  • Bấm "thử kết nối" để kiểm tra kết nối đã chính sác chưa

  • Bấm "kết thúc" để lưu kết nối

Bước 3: gắn kết nối google sheet vào ngân hàng cần đồng bộ giao dịch

  • sau khi thêm kết nối tới google sheet thành công bạn quay lại mục "ngân hàng" -> chọn ngân hàng muốn gắn kết nối tới google sheet -> chỉnh sửa -> chọn mục kết nối -> chọn kết nối google sheet bạn đã thêm ở bước 2

  • sau khi hoàn tất các bước cài đặt trên, hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu khi có giao dịch mới phát sinh

Last updated