Quản lý thẻ giao dịch

Thẻ giao dịch giúp phân loại giao dịch, phân loại dòng tiền

Thêm thẻ giao dịch mới

truy cập vào cài đặt -> thẻ giao dịch -> thêm mới

Gắn thẻ cho 1 giao dịch

Truy cập vào giao dịch -> chọn 1 giao dịch muốn gắn thẻ -> chi tiết -> chọn thẻ muốn gắn ở mục "thẻ giao dịch" -> bấm đồng ý để lưu thẻ giao dịch

Last updated