Thông báo mất phiên

Cài Đặt > Thông báo mất phiên đăng nhập

  • Gửi thông báo về email

  • Gửi thông báo về Telegram

  • Gửi thông báo về Larksuite: Nhập Webhook URL đã tạo ở Larksuite Chatbot

  • Gửi thông báo về Google Chat: Nhập Webhook URL đã tạo ở Google Chat

  • Tự động đăng nhập lại: Cài đặt thời gian (giây) để hệ thống tự đăng nhập lại

Last updated