Giao dịch

Hệ thống sẽ tự động đồng bộ khi tài khoản ngân hàng của bạn có phát sinh giao dịch thu hoặc chi và lưu vào hệ thống

Last updated