Tích hợp Google Chat

Cài đặt nhận thông báo giao dịch qua Google Chat và tự động nhập giao dịch vào bảng của Google Sheets

1. Google Chat

2. Google Sheets

Hello

Last updated