Gắn thẻ tự động theo quy tắc

Bạn có thể đặt ra các quy luật tự động gắn thẻ giao dịch, chức năng này giúp bạn dễ dàng tạo ra các quy luật tự động gắn thẻ giao dịch chỉ định theo cấu hình của bạn

Cách thêm 1 quy luật mới

Truy cập vào cài đặt -> gắn thẻ tự động, nhập các thông tin vào form:

  • Tên quy tắc: nhập tên của quy tắc gắn thẻ

  • Áp dụng cho ngân hàng: những tài khoản ngân hàng nào sẽ áp dụng quy tắc này

  • Áp dụng cho loại giao dịch: chỉ định loại giao dịch (thu/chi) sẽ áp dụng quy tắc này

  • Nội dung giao dịch: Hệ thống sẽ áp dụng quy tắc gắn thẻ khi nội dung giao dịch có chứa các từ khoá này

  • Điều kiện áp dụng:

    • And: nội dung giao dịch phải chứa tất cả các từ khoá thì quy tắc mới áp dụng gắn thẻ

    • Or: nội dung giao dịch chỉ cần chứa 1 trong các từ khoá ở phần nội dung thì hệ thống sẽ áp dụng quy tắc gắn thẻ

  • Gắn thẻ: chọn thẻ giao dịch mà hệ thống sẽ tự động gắn khi áp dụng quy tắc tự động này

Last updated