Định nghĩa trong BankMate

Các đơn vị tính giá

  1. Tài khoản: số lượng tài khoản ngân hàng chạy đồng thời trên 01 (một) tài khoản

  2. Luồng tin: số lượng luồng tin chạy đồng thời trên 01 (một) tài khoản

  3. Giao dịch: tổng số lượng giao dịch hệ thống có thể ghi nhận trên 01 (một) tài khoản

Last updated