Tích hợp Telegram

Sau khi thiết lập, hệ thống BankMate sẽ gửi thông báo giao dịch tới group chat Telegram của người dùng

Bước 1 thêm @bankmate_robot vào group chat Telegram

 • Tạo group chat muốn nhận thông báo giao dịch trong Telegram

 • Tiến hành thêm @bankmate_robot vào trong group chat

Bước 2 : Lấy thông tin Chat ID của Group Telegram

 • Sau khi thêm BankMate Robot vào group-chat, ID Group sẽ được hiển thị.

 • Cách khác để lấy ID Group: nhập lệnh " /start "

 • ID Group Telegram sẽ bao gồm dấu trừ "-" kết hợp với phần chữ số nằm ở cuối đường dẫn của group . Ví dụ ID Group: -123456789

Bước 3: Thiết lập ứng dụng kết nối Telegram trên BankMate

 • Truy cập vào BamkMate -> ứng dụng -> Telegram -> thêm mới

 • Nhập Tên kết nối

 • Chọn loại giao dịch mà bạn muốn nhận thông báo

 • Nhập chat-id đã lấy ở bước 2

 • Bâm thử kết nối để kiểm tra xem thông tin kết nối tới Telegram đã chính xác chưa, sau đó bấm "kết thúc" để lưu kết nối lại

Bước 4 gắn kết nối Telegram vào ngân hàng muốn nhận thông báo

 • sau khi thêm kết nối tới Telegram thành công bạn quy lại mục "ngân hàng" -> chọn ngân hàng muốn gắn kết nối tới Telegram -> chỉnh sửa -> chọn mục kết nối -> chọn kết nối telegram bạn đã thêm ở bước 3

 • sau khi hoàn tất các bước cài đặt trên, hệ thống sẽ gửi thông báo giao dịch tới group chat Telegram đã chỉ định

Last updated