Ứng dụng thông báo

Hướng dẫn tích hợp các ứng dụng nhận thông báo giao dịch

Lưu ý: Trong trường hợp đã làm theo các bước như hướng dẫn vẫn không thành công, vui lòng gửi ticket để được hỗ trợ trong tối đa 72 giờ.

Last updated